วิธีการสั่งซื้อ

*** หมายเหตุ : อาหารแต่ละเมนูบรรจุพร้อม ช้อนส้อม, พริกน้ำปลา ตามเหมาะสมกับเมนู

ขั้นตอนการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

ภาวัช เกษมจินดามัย
เลขบัญชี 165-2-44822-8
ภาวัช เกษมจินดามัย
เลขบัญชี 761-2-13987-8
ภาวัช เกษมจินดามัย
เลขบัญชี 768-0-32294-5
ภาวัช เกษมจินดามัย
เลขบัญชี 048-0-34289-8
ภาวัช เกษมจินดามัย
เลขบัญชี 300-3-40446-1